Kaasu-TSO:n vastuut

Kaasu-TSO:n vastuut

Vuoden 2020 alusta alkaen Kaasu-TSO on vastuussa kaasun siirtoverkon käytöstä, ylläpidosta ja toiminta-alueensa kehittämisestä. Sillä tulee olemaan järjestelmävastuu koko kaasun siirtoverkosta Suomessa. Kaasu-TSO voi kotimaisen ja eurooppalaisen regulaation sallimissa rajoissa tarjota myös muita kaasun siirtoverkon hyödyntämiseen perustuvia palveluja.

Siirtoverkkoyhtiön järjestelmävastuu

Suomen maakaasumarkkinalain 29 § määrittää järjestelmävastuun seuraavasti:

”Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija vastaa maakaasujärjestelmän teknisestä toimivuudesta ja käyttövarmuudesta sekä huolehtii maakaasujärjestelmän tasevastuuseen kuuluvista tehtävistä, maakaasujärjestelmän taseselvityksestä ja maakaasukaupan kauppapaikan ylläpitämiseen ja keskitettyyn tiedonvaihtoon liittyvistä tehtävistä (järjestelmävastuu) ja on velvollinen huolehtimaan niistä tarkoituksenmukaisella ja maakaasujärjestelmässä toimivien maakaasumarkkinoiden osapuolten kannalta tasapuolisella ja syrjimättömällä tavalla. Järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan tulee ylläpitää ja kehittää järjestelmävastuun piiriin kuuluvia toimintojaan ja palveluitaan sekä ylläpitää, käyttää ja kehittää maakaasuverkkoaan ja muita järjestelmävastuun hoitamiseen tarvittavia laitteistojaan sekä yhteyksiä toisiin verkkoihin siten, että ne toimivat tehokkaasti ja että edellytykset tehokkaasti toimiville kansallisille ja alueellisille maakaasumarkkinoille sekä Euroopan unionin maakaasun sisämarkkinoille voidaan turvata”.