Kaasu-TSO 2020

Putket_herokuva-1440

Gasgrid Finland on Suomen Kaasu-TSO 2020

Suomessa maakaasun siirtoverkkoa tulee vuoden 2020 alusta alkaen operoimaan uusi, valtio-omisteinen kaasun siirtoverkkoyhtiö, Gasgrid Finland. Tällä yhtiöllä tulee olemaan järjestelmävastuu Suomen kaasun siirtoverkostosta.

Uuden siirtoverkkoyhtiön perustaminen pohjautuu vuoden 2018 alussa voimaan astuneeseen uuteen maakaasumarkkinalakiin, jonka mukaisesti Suomen maakaasun tukku-ja vähittäismarkkinat avataan kilpailulle vuoden 2020 alussa. Tämän myötä Gasumin omistama kaasun siirtoverkko eriytetään kaasun myynnistä vuoden 2020 alkuun mennessä.  

Kaasu-TSO:n toiminta ja henkilöstö muodostuu Gasumista eriytettävästä kaasun siirtoliiketoiminnasta sekä Suomen Kaasunsiirtopalveluista. Kaasu-TSO aloittaa toimintansa vuoden 2020 alussa. Vuoden 2019 loppuun asti järjestelmävastaana siirtoverkonhaltijana toimii Gasum.

Kaasu-TSO:n ydinpalveluita ovat kaasun siirtopalvelut sekä siirtoverkon liittymispalvelut

Lue lisää

Kaasu-TSO on vastuussa kaasun siirtoverkon käytöstä, ylläpidosta ja toiminta-alueensa kehittämisestä.

Lue lisää

Kaasu-TSO:n Q & A

Here you can get answers to your questions!

Vuoden 2018 alussa voimaan astuneen uuden maakaasumarkkinalain mukaisesti Suomen maakaasun tukku-ja vähittäismarkkinat avataan kilpailulle vuoden 2020 alussa. Markkinoiden avaamisen yhteydessä Suomi luopuu oikeudestaan poiketa EU:n kaasumarkkinadirektiivin linjauksista. Tämän myötä Gasumin omistama kaasun siirtoverkko eriytetään kaasun myynnistä ja perustetaan uusi Kaasu-TSO.

TSO tulee englannin kielen sanoista Transmission System Operator, joka on suomeksi siirtoverkko-operaattori. Muita käytettyjä termejä suomeksi on siirtoverkonhaltija ja siirtoverkkoyhtiö.

Lisää Kaasu-TSO:sta

Vuoden 2020 alusta alkaen Kaasu-TSO on vastuussa kaasun siirtoverkon käytöstä, ylläpidosta ja toiminta-alueensa kehittämisestä. Sillä tulee olemaan järjestelmävastuu koko kaasun siirtoverkosta Suomessa. Kaasu-TSO voi kotimaisen ja eurooppalaisen regulaation sallimissa rajoissa tarjota myös muita kaasun siirtoverkon hyödyntämiseen perustuvia palveluja.

Tulevan Kaasu-TSO:n omistaa Suomen valtio.

Kaasu-TSO:ssa tulee sen toiminnan käynnistyessä työskentelemään n. 40 henkilöä.

Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy:n hallitus on valinnut yhtiön toimitusjohtajaksi Olli Sipilän, KTM, tuotantotalous 1.8.2019 alkaen. Tästä roolista Olli Sipilä siirtyy 1.1.2020 alkaen toimintansa aloittavan kaasun siirtoverkkoyhtiö Gasgrid Finlandin toimitusjohtajaksi.

Lisää tiedotteesta

Ei ole. Se valmistelee Kaasu-TSO:n ja avoimen markkinan toimintaa vuonna 2019. Suomen Kaasunsiirtopalveluista tulee osa Kaasu-TSO:ta vuoden 2020 alusta lähtien.

Ei ole. Gasum on TSO vuoden 2019 loppuun asti. Gasumin kaasun siirtoliiketoiminnasta tulee osa Kaasu-TSO:ta vuoden 2020 alusta lähtien.

Gasumin kaasun siirtoliiketoiminta ja Suomen Kaasunsiirtopalvelut  siirtyvät osaksi uutta Kaasu-TSO:ta.

Suomen maakaasumarkkinalain 29 § määrittää järjestelmävastuun seuraavasti:
”Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija vastaa maakaasujärjestelmän teknisestä toimivuudesta ja käyttövarmuudesta sekä huolehtii maakaasujärjestelmän tasevastuuseen kuuluvista tehtävistä, maakaasujärjestelmän taseselvityksestä ja maakaasukaupan kauppapaikan ylläpitämiseen ja keskitettyyn tiedonvaihtoon liittyvistä tehtävistä (järjestelmävastuu) ja on velvollinen huolehtimaan niistä tarkoituksenmukaisella ja maakaasujärjestelmässä toimivien maakaasumarkkinoiden osapuolten kannalta tasapuolisella ja syrjimättömällä tavalla. Järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan tulee ylläpitää ja kehittää järjestelmävastuun piiriin kuuluvia toimintojaan ja palveluitaan sekä ylläpitää, käyttää ja kehittää maakaasuverkkoaan ja muita järjestelmävastuun hoitamiseen tarvittavia laitteistojaan sekä yhteyksiä toisiin verkkoihin siten, että ne toimivat tehokkaasti ja että edellytykset tehokkaasti toimiville kansallisille ja alueellisille maakaasumarkkinoille sekä Euroopan unionin maakaasun sisämarkkinoille voidaan turvata”.

Suomen maakaasumarkkinalaki 29§: https://www.finlex.fi

Suomen kaasun siirtojärjestelmä​

Suomen kaasun siirtojärjestelmä rakentuu jo olemassa olevasta Gasumin omistamasta siirtoverkostosta Suomessa ja vuoden 2020 alkuun valmistuvasta Baltic Connectorin omistamasta Balticconnector-kaasuputkesta. 

Suomen kaasun siirtojärjestelmää tullaan operoimaan vuodesta 2020 eteenpäin yhtenä kokonaisuutena. Suomeen tulee vain yksi siirtoverkkoyhtiö eli perustettava Kaasu-TSO.

Lisätietoa olemassa olevasta kaasun siirtojärjestelmästä Gasumin verkkosivuilla 
Lisätietoa Balticconnector-kaasuputkesta hankkeen verkkosivuilta

Klikkaa muokkauspainiketta muuttaaksesi tekstiä. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.